Azim Premji Foundation, Jashpur organized program on Savitri Bai Phule Jayanti – 06-01-2024

Students watching short film on Savitri Bai Phule on 06-01-2024
Mr. Mukesh, Resource Person, Azim Premji Foundation, Jashpur addressing the session on Savitri Phule Jayanti on 06-01-2024
Mr. Mukesh, Resource Person, Azim Premji Foundation, Jashpur addressing the session on Savitri Phule Jayanti on 06-01-2024
Students watching short film on Savitri Bai Phule on 06-01-2024
Students watching short film on Savitri Bai Phule on 06-01-2024